Hàm Date.setFullYear() trong Javascript

Phương thức Date.setFullYear() sẽ thiệt lập năm đầy đủ(gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999) cho đối tượng thời gian.

Lưu ý rằng, phương thức Date.setFullYear() cũng có thể thiết lập cả ngày và tháng cho đối tượng nếu 2 tham số này được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setFullYear(year, month, day)

Trong đó:

 • year là năm muốn thiết lập ( gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999).
 • month là tham số không bắt buộc, là tháng muốn thiết lập( từ 0 đến 11).
 • day là tham số không bắt buộc, là ngày muốn thiết lập( từ 1 đến 31).

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setFullYear() để thiết lập năm cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setFullYear(1995);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Tue Jun 13 1995 18:14:38 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng tham số month và day để thiết lập cả ngày tháng cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setFullYear(1995,3,24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Mon Apr 24 1995 18:16:43 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP