Hàm Date.setHours() trong Javascript

Phương thức Date.setHours() có chức năng thiết lập giờ( từ 0 đến 23) cho một đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập được phút, giây, mili giây cho đối tượng thời gian nếu các tham số này được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setHours(hour, min, sec, millisec)

Trong đó:

 • hour là giờ ( từ 0 đến 23) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • min là tham số không bắt buộc, phút( từ 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • sec là tham số không bắt buộc, giây( từ 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • milisec là tham số không bắt buộc, mili giây (từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setHours() để thiết lập thời gian cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setHours(15, 35, 1);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Tue Jun 13 2017 15:35:01 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP