Hàm Date.setMilliseconds() trong Javascript

Phương thức Date.setMilliseconds() sẽ thiết lập số mili giây( từ 0 đến 999) cho đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.setMilliseconds(millisec)

Trong đó:

 • milisec là mili giây (từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu truyền giá trị -1, phương thức sẽ thiết lập số mili giây là 999 và số giây trừ đi 1.
  • nếu truyền giá trị 1000, phương thức sẽ thiết lập số mili giây là 1và số giây cộng thêm 1.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setMilliseconds() để thiết lập số mili giây cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setMilliseconds(442);
        milisec = date.getMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'số mili giây là ' + milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
số mili giây là 442

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP