Hàm Date.setMonth() trong Javascript

Phương thức Date.setMonth() sẽ thiết lập tháng( từ 0 đến 11) cho đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập ngày cho đối tượng thời gian nếu tham số ngày  được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setMonth(month, day)

Trong đó:

 • month là tháng ( từ 0 đến 11) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • day là tham số không bắt buộc, là ngày (từ 1 đến 31) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setMonth() để thiết lập ngày tháng cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setMonth(8,24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sun Sep 24 2017 20:12:17 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP