Hàm Date.setSeconds() trong Javascript

Phương thức Date.setSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập số mili giây cho đối tượng thời gian nếu tham số mili giây được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setSeconds(sec, millisec)

Trong đó:

 • sec là số giây( từ 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • milisec là tham số không bắt buộc, là số mili giây(từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setSeconds() để thiết lập số giây cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setSeconds(38,666);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Tue Jun 13 2017 20:17:38 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP