Hàm Date.setTime() trong Javascript

Phương thức Date.setTime() sẽ thiết lập thời gian cho một đối tương thời gian dựa vào số mili giây đươc cung cấp. Thời gian đó được tính bằng cách cộng hoặc trừ số mili giây được cung cấp tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970.

Cú pháp

Cú phápDate.setTime(milisec)

Trong đó:

 • milisec là số mili giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm muốn thiết lập. Nếu milisec mang giá trị âm, thời gian sẽ được thiết lập vào trước năm 1970. Xem ví dụ để hiểu rõ hơn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setTime() để thiết lập lại thời gian cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setTime(1452563622525);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Tue Jan 12 2016 08:53:42 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng tham số miliseec âm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setTime(-1152233515);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu Dec 18 1969 22:56:06 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP