Hàm Date.setUTCDate() trong Javascript

Phương thức Date.setUTCDate() sẽ thiết lập ngày( từ 1 đến 31) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.

Giờ UTC là giờ được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.setUTCDate(day)

Trong đó:

 • day là số ngày trong tháng( từ 1 đến 31) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu day = 0, ngày cuối cùng của tháng trước đó sẽ được thiết lập.
  • nếu day = 31 và tháng có 30 ngày, ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sẽ được thiếp lập.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setUTCDate() để thiết lập ngày cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCDate(25);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sun Jun 25 2017 16:14:46 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng tham số day âm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCDate(-2);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Mon May 29 2017 16:16:26 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

ngày của đối tượng đã được thiết lập vào ngày của tháng trước.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP