Hàm Date.setUTCFullYear() trong Javascript

Phương thức Date.setUTCFullYear() sẽ thiết lập năm đầy đủ( gồm 4 chữ số từ 1000 đến 9999) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.

Phương thức này cũng có thể thiết lập ngày và tháng cho đối tượng nếu các tham số này được cung cấp khi gọi phương thức.

Giờ UTC là giờ được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.setUTCFullYear(year, month, day)

Trong đó:

 • year là năm ( gồm 4 chứ số từ 1000 đến 9999) muốn thiết lập. year có thể là một số âm.
 • month là tham số không bắt buộc, là tháng( từ 0 đến 11) muốn thiết lập.
  • nếu month = -1, tháng cuối cùng của năm trước đó sẽ được thiết lập. xem ví dụ để hiểu rõ hơn.
  • nếu month = 12, tháng đầu tiên của năm tiếp theo sẽ được thiết lập.
 • day là tham số không bắt buộc chỉ số ngày trong tháng( từ 1 đến 31) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu day = 0, ngày cuối cùng của tháng trước đó sẽ được thiết lập.
  • nếu day = 31 và tháng có 30 ngày, ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sẽ được thiếp lập.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setUTCFullYear() để thiết lập năm cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCFullYear(2045,08,24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sun Sep 24 2045 17:07:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng tham số month âm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCFullYear(2045,-1,24);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sat Dec 24 2044 17:08:46 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Thời gian của đối tượng đã được thiết lập vào tháng cuối cùng của năm 2044.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP