Hàm Date.setUTCHours() trong Javascript

Phương thức Date.setUTCHours() sẽ thiết lập giờ( từ 0 đến 23) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.

Phương thức này cũng có thể thiết lập phút, giây, mili giây cho đối tượng nếu các tham số này được cung cấp khi gọi phương thức.

Giờ UTC là giờ được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.setUTCHours(hour, min, sec, millisec)

Trong đó:

 • hour là giờ( từ 0 đến 23) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu hour = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành giờ cuối cùng của ngày hôm trước.
  • nếu hour = 24, thời gian sẽ được thiết lập thành giờ đầu tiên của ngày hôm sau.
 • min là tham số không bắt buộc chỉ số phút ( 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu min = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành phút cuối cùng của giờ trước đó.
  • nếu min = 60, thời gian sẽ được thiết lập thành phút đầu tiên của giờ tiếp theo.
 • sec là tham số không bắt buộc chỉ giây(0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu sec = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành giây cuối cùng của phút trước đó.
  • nếu sec = 60, thời gian sẽ được thiết lập thành giây đầu tiên của phút tiếp theo.
 • millisec là tham số không bắt buộc chỉ mili giây( từ 0 đến 999) sẽ được thiết lập.
  • nếu millisec = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành mili giây cuối cùng của giây trước đó.
  • nếu millisec = 1000, thời gian sẽ được thiết lập thành mili giây đầu tiên của giây tiếp theo.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setUTCHours() để thiết lập thời gian cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCHours(15,45,30);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017 22:45:30 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Các bạn thấy rằng kết quả không giống với những gì mình thiết lập, hãy nhớ rằng bạn thiết lập thời gian UTC, còn kết quả hiển thị là kết quả giờ tại múi giờ của bạn.

Sử dụng các tham số âm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCHours(15,-45, -35);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017 21:14:25 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP