Hàm Date.setUTCMonth() trong Javascript

Phương thức Date.setUTCMonth() sẽ thiết lập tháng( từ 0 đến 11) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.

Phương thức này cũng có thể thiết lập ngày cho đối tượng nếu tham số này được cung cấp khi gọi phương thức.

Giờ UTC là giờ được thiết lập bởi quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.setUTCMonth(month, day)

Trong đó:

 • month là tháng( từ 0 đến 11) muốn thiết lập.
  • nếu month = -1, tháng cuối cùng của năm trước đó sẽ được thiết lập. xem ví dụ để hiểu rõ hơn.
  • nếu month = 12, tháng đầu tiên của năm tiếp theo sẽ được thiết lập.
 • day là tham số không bắt buộc chỉ số ngày trong tháng( từ 1 đến 31) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu day = 0, ngày cuối cùng của tháng trước đó sẽ được thiết lập.
  • nếu day = 31 và tháng có 30 ngày, ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sẽ được thiếp lập.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setUTCMonth() để thiết lập ngày tháng cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCMonth(9, 15);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Sun Oct 15 2017 17:51:54 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng tham số month âm.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCMonth(-1, 15);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu Dec 15 2016 17:53:10 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Thời gian của đối tượng đã được thiết lập vào tháng cuối cùng của năm trước(năm 2016).

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP