Hàm Date.setUTCSeconds() trong Javascript

Phương thức Date.setUTCSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian dựa theo giờ UTC.

Phương thức này cũng có thể thiết lập số mili giây cho đối tượng nếu tham số này được cung cấp khi gọi phương thức.

Giờ UTC là giờ được thiết lập bởi  quy chuẩn giờ thế giới, giờ UTC cũng tương tự như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.setUTCSeconds(sec, millisec)

Trong đó:

 • sec là số giây(0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
  • nếu sec = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành giây cuối cùng của phút trước đó.
  • nếu sec = 60, thời gian sẽ được thiết lập thành giây đầu tiên của phút tiếp theo.
 • millisec là tham số không bắt buộc chỉ mili giây( từ 0 đến 999) sẽ được thiết lập.
  • nếu milisec = -1, thời gian sẽ được thiết lập thành mili giây cuối cùng của giây trước đó.
  • nếu milisec  = 1000, thời gian sẽ được thiết lập thành mili giây đầu tiên của giây tiếp theo.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.setUTCSeconds() để thiết lập số giây cho đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCSeconds(45);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017 17:57:45 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Sử dụng các tham số millisec.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setUTCSeconds(45, 888);
        var milisec = date.getUTCMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = date + 
        '<br> số mili giây là ' + milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017 17:59:45 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
số mili giây là 888

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP