Hàm Date.toDateString() trong Javascript

Phương thức Date.toDateString() có chức năng chuyển đổi ngày, tháng, năm ( không bao gồm giờ, phút, giây) của đối tượng thời gian thành một chuỗi. Phương thức sẽ trả về một chuỗi đại diện cho ngày, tháng, năm của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.toDateString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toDateString() để lấy về chuỗi thời gian từ đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toDateString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Wed Jun 14 2017

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP