Hàm Date.toISOString() trong Javascript

Phương thức Date.toISOString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi theo tiêu chuẩn ISO. Phương thức sẽ trả về chuỗi thời gian theo tiêu chuẩn ISO.

Tiêu chuẩn được tuân theo là ISO-8601 và được định dạo theo dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ.

Cú pháp

Cú phápDate.toISOString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toISOString() để chuyển đối tượng thành một chuỗi ISO.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toISOString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
2017-06-15T07:41:18.475Z

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP