Hàm Date.toJSON() trong Javascript

Phương thức Date.toJSON() sẽ chuyển đổi đối tượng thời gian thành mỗi chuỗi, chuỗi được định dạng như là một chuỗi ngày tháng JSON. Phương thức trả về một chuỗi ngày tháng JSON.

Chuỗi ngày tháng JSON có định dạng giống với tiêu chuẩn ISO-8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ.

Cú pháp

Cú phápDate.toJSON()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toJSON() để chuyển đổi đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toJSON();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
2017-06-15T08:03:15.049Z

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP