Hàm Date.toLocaleDateString() trong Javascript

Phương thức Date.toLocaleDateString() sẽ chuyển đổi ngày tháng năm( không bao gồm giờ phút giây) của đối tượng thời gian thành một chuỗi mà người dùng có thể hiểu được, chuỗi trả về sẽ tuân theo quy ước thời gian tại địa phương.

Cú pháp

Cú phápDate.toLocaleDateString()

Phương thức này không có tham số trả về.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toLocaleDateString() để chuyển đổi đối tượng thời gian thành chuỗi ngày tháng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toLocaleDateString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
15/6/2017

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP