Hàm Date.toLocaleString() trong Javascript

Phương thức Date.toLocaleString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian dựa theo quy tắc thời gian của địa phương. Chuỗi trả về sẽ bao gồm các thông tin giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm.

Cú pháp

Cú phápDate.toLocaleString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toLocaleString() để lấy chuỗi thời gian từ một đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toLocaleString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
16:25:16, 15/6/2017

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP