Hàm Date.toLocaleTimeString() trong Javascript

Phương thức Date.toLocaleTimeString() sẽ chuyển đổi phần thời gian( bao gồm giờ phút giây) của một đối tượng thời gian thành một chuỗi. Chuỗi trả về sẽ được chuyển đổi dựa vào quy tắc giờ tại địa phương.

Cú pháp

Cú pháp: Date.toLocaleTimeString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toLocaleTimeString() để in ra thời gian của đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toLocaleTimeString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
16:13:36

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP