Hàm Date.toString() trong Javascript

Phương thức Date.toString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian, chuỗi thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin như: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, tên múi giờ, kí hiệu múi giờ.

Lưu ý: phương thức Date.toString() sẽ tự động được gọi bởi javascript mỗi khi đối tượng thời gian cần được hiển thị như một chuỗi.

Cú pháp

Cú phápDate.toString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Phương thức Date.toString() sẽ tự động được gọi bởi javascript khi cần hiển thị đối tượng như một chuỗi, cùng tìm hiểu ví dụ:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu Jun 15 2017 16:38:23 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Ở đây các bạn có thể thấy mình không gọi hàm Date.toString(), nhưng khi gán vào nội dung của thẻ HTML, đối tượng thời gian vẫn được hiển thị như một chuỗi.

Giờ hãy xem kết quả như thế nào khi gọi hàm Date.toString() nhé:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu Jun 15 2017 16:41:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Kết quả vẫn không có gì thay đổi phải không nào.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP