Hàm Date.toTimeString() trong Javascript

Phương thức Date.toTimeString() sẽ chuyển đổi phần thời gian của một đối tượng thời gian thành chuỗi thời gian. Chuỗi thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin giờ, phút, giây, múi giờ của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.toTimeString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toTimeString() để lấy chuỗi thời gian từ đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toTimeString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
16:47:45 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP