Hàm Date.toUTCString() trong Javascript

Phương thức Date.toUTCString() sẽ chuyển đổi đối tượng thời gian thành một chuỗi thời gian dựa vào giờ quốc tế( UTC). Chuỗi thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin: thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

Giờ UTC được quy định bởi quy chuẩn giờ thế giới. Giờ UTC cũng giống như giờ GMT.

Cú pháp

Cú phápDate.toUTCString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toUTCString() để lấy chuỗi thời gian UTC từ đối tượng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toUTCString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thu, 15 Jun 2017 09:54:38 GMT

Lưu ý: giờ được trả về là giờ UTC do vậy có thể sẽ khác với giờ tại nơi bạn sinh sống.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP