Hàm Date.valueOf() trong Javascript

Phương thức Date.valueOf() sẽ trả về giá trị nguyên gốc của đối tượng thời gian.

Giá trị nguyên gốc của đối tượng chính là số mili giây từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 cho đến thời gian của đối tượng.

Cú pháp

Cú phápDate.valueOf()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.valueOf() để lấy giá trị nguyên gốc của đối tượng thời gian.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        milisec = date.valueOf();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là 1497522016008

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP