Hàm decodeURI() trong Javascript

Phương thức decodeURI() sẽ giải mã một chuỗi uri đã được mã hóa các kí tự đặc biệt trước đó. Phương thức trả về chuỗi đã được giải mã.

Chuỗi uri mã hóa truyền vào chính là kết quả trả về khi thực hiện phương thức encodeURI().

Cú pháp

Cú phápdecodeURI( uri)

Trong đó:

 • uri là chuỗi đã được mã hóa, thường thì uri là kết quả trả về của phương thức encodeURI().

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức decodeURI() để giải mã chuỗi uri.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var source = 'freetuts.net/hÉc-js™©£';
      document.getElementById("demo").innerHTML = source;
      function myFunction() {
        var encode =encodeURI(source);
        decode = decodeURI(encode);
        var content = 'EnCode: ' + encode + '<br>' + 'DeCode: ' + decode;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
EnCode: freetuts.net/h%C3%89c-js%E2%84%A2%C2%A9%C2%A3
DeCode: freetuts.net/hÉc-js™©£

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP