Hàm decodeURIComponent() trong Javascript

Phương thức decodeURIComponent() có chức năng giải mã một chuỗi uri đã được mã hóa tất cả các kí tự đặc biệt.

Để mã hóa theo tất cả các kí tự đặc biệt trong một chuỗi uri, sử dụng phương thức encodeURIComponent().

Cú pháp

Cú phápdecodeURIComponent( uri)

Trong đó:

 • uri là chuỗi uri cần được giải mã.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức decodeURIComponent() để giải mã chuỗi uri.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var source = 'freetuts.net/hÉc-js™©£';
      document.getElementById("demo").innerHTML = source;
      function myFunction() {
        var encode =encodeURIComponent(source);
        decode = decodeURIComponent(encode);
        var content = 'EnCode: ' + encode + '<br>' + 'DeCode: ' + decode;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
EnCode: freetuts.net%2Fh%C3%89c-js%E2%84%A2%C2%A9%C2%A3
DeCode: freetuts.net/hÉc-js™©£

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP