Hàm document.anchors trong Javascript

Anchors Collection là một dạng thuộc tính kiểu như bộ chọn(selector), Anchors Collection sẽ chọn tất cả các thẻ <a> được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang.

Lưu ý rằng HTML đã loại bỏ thuộc tính name của thẻ <a>.

Các thẻ <a> đã được chọn sẽ được sắp xếp dựa theo thứ tự xuất hiện của chúng trong trang.

Cú pháp

Cú phápdocument.anchors

Cách sử dụng

Sử dụng bộ chọn Anchors Collection để tìm số lượng thẻ <a> đã được thiết lập thuộc tính name có trong trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <a name="abcd" href="#">HTML</a>
    <a name="abcd" href="#">PHP</a>
    <a href="#">CSS</a>
    <a name="abcd" href="#">C#</a>
    <a href="#">JAVASCRIPT</a>
    <a name="abcd" href="#">PYTHON</a>
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.anchors.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        'Số thẻ a được thiết lập thuộc tính name là ' + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Hai thẻ <a> không có thuộc tính name đã không được đếm.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP