Hàm document.body trong Javascript

Thuộc tính body được sử dụng để lấy hoặc thiết lập nội dung cho thẻ body, phần thân của trang tài liệu.

Khi muốn lấy thông tin, thuộc tính này sẽ trả về thẻ body của trang hiện tại.

Khi muốn thiết lập nôi dung, thuộc tính này sẽ ghi đè lên tất cả các thẻ con nằm trong thẻ body và thay thế chúng bằng những thẻ mới, nội dung mới được xác định.

Sự khác biệt giữa thuộc tính body và thuộc tính document.documentElement là trong khi document.body chỉ trả về thẻ body thì document.documentElement sẽ trả về thẻ html.

Cú pháp

Khi Muốn lấy nội dungdocument.body

khi muốn thiết lập nội dungdocument.body = newContent

Cách sử dụng

Sử dụng thuộc tính body để lấy và đổi màu nên cho phần thân trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p>Đây là nội dung của trang...</p> 
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        document.body.style.backgroundColor = "yellow";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Sử dụng thuộc tính body để thiết lập lại nội dung cho thẻ body:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p>Đây là nội dung của trang...</p> 
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        document.body.innerHTML = "<p>Đây là nội dung của trang sau khi đã sửa lại...</p>  ";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP