Home > Javascript Function > DOM Function > document.createAttribute()

Hàm document.createAttribute() trong Javascript

Phương thức createAttribute() sẽ tạo ra một thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính này sẽ chỉ được xác định tên mà chưa có bất kì giá trị nào, phương thức sẽ trả về thuộc tính dưới dạng một đối tượng(Attr object).

Sử dụng phương thức attribute.value của Attr object để thiết lập giá trị cho thuộc tính.

Sử dụng phương thức element.setAttributeNode() để thiết lập thuộc tính đã tạo cho một phần tử html.

Thông thường, chúng ta hay sử dụng phương thức element.setAttribute() để thay thế cho phương thức createAttribute().

Cú pháp

Cú pháp: document.createAttribute(attributename)

Trong đó:

 • attributename là tên một thuộc tính(class, id, type .vv..).

Cách sử dụng

Tạo thuộc tính id, gán giá trị cho nó và gắn thuộc tính vừa tạo vào thẻ H1 để định dạng cho thẻ H1 dựa vào id:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var h1 = document.getElementsByTagName("H1")[0]; // lấy phần tử h1
        var att = document.createAttribute("id"); // tạo thuộc tính id
        att.value = "test";     // gán giá trị cho thuộc tính id
        h1.setAttributeNode(att);  // gắn thuộc tính id với giá trị cho thẻ h1
			}
    </script>
  </body>
</html>

Thẻ h1 sẽ đổi màu vì mình đã định dạng cho phần tử có id="test" trước đó trong thẻ style.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP