Home > Javascript Function > DOM Function > document.createComment()

Hàm document.createComment() trong Javascript

Phương thức createComment() sẽ tạo một đoạn ghi chú với nội dung đã được xác định.

Chúng ta có thể sử dụng phương thức appendChild() để thêm ghi chú vừa tạo vào trong một phần tử html.

Cú pháp

Cú pháp: document.createComment(text)

Trong đó:

 • text là nội dung của ghi chú.

Cách sử dụng

Tạo ghi chú và gắn nó vào trong thẻ div có id="result".

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.getElementById("result")
        var comment = document.createComment("đây là nội dung ghi chú!");
        div.appendChild(comment);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Dòng ghi chú đã được thêm vào, tuy nhiên nó sẽ bị ẩn đi vì nó là ghi chú mà, vì vậy nếu các bạn muốn xem thì bật cửa sổ F12, sau đó kiểm tra nội dung trong thẻ div có id="result" sẽ thấy các dòng ghi chú đã được thêm vào.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP