Home > Javascript Function > DOM Function > document.createTextNode()

Hàm document.createTextNode() trong Javascript

Phương thức createTextNode() được sử dụng để tạo nội dung văn bản. Nội dung văn bản có thể được gán cho một node nào đó đã được tạo trước đó bởi phương thức createElement().

Sau khi đã gán nội dung cho node đã tạo, sử dụng phương thức element.appendChild() hoặc element.insertBefore() để gắn node đó vào trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.createTextNode(text)

Trong đó:

 • text là nội dung văn bản bất kỳ.

Cách sử dụng

Tạo thẻ div với nội dung tùy ý và thêm nó vào trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: red;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var text = document.createTextNode("Đây là nội dung của thẻ div mới được tạo!");
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Mình có thêm một chút định dạng để các bạn dễ nhận ra sự thay đổi khi thể div được thêm vào.

Và đây là kết quả:

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP