Hàm document.doctype trong Javascript

Thuộc tính doctype sẽ trả về loại tài liệu của trang HTML dưới dạng một DocumentType object.

DocumentType object có thuộc tính name, thuộc tính name này sẽ trả về tên của loại tài liệu.

Nếu trang không được xác định loại tài liệu, thuộc tính doctype sẽ trả về Null.

Cú pháp

Cú pháp: document.doctype

Cách sử dụng

HIện thị doctype của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: red;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var doctype = document.doctype.name;
        var text = document.createTextNode("Loại tài liệu của trang: " + doctype);
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP