Home > Javascript Function > DOM Function > document.documentElement

Hàm document.documentElement trong Javascript

Thuộc tính documentElement sẽ trả về documentElement của trang hiện tại dưới dạng một Element Object, documentElement có thể hiểu như là phần tử gốc của một trang.

Đối với các trang HTML, thuộc tính documentElement sẽ trả về đối tượng là thẻ <html>.

Thuộc tính này sẽ chỉ có quyền đọc( read-only).

Lưu ý: Thuộc tính này khác với thuộc tính document.body, Trong khi thuộc tính document.body trả về thẻ <body> thì thuộc tính documentElement sẽ trả về thẻ <html>.

Cú pháp

Cú pháp: document.documentElement

Cách sử dụng

In ra phần tử gốc của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: yellow;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var doctype = document.documentElement.nodeName;
        var text = document.createTextNode("documentElement của trang: " + doctype);
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP