Hàm document.documentMode trong Javascript

Thuộc tính documentMode sẽ trả về phương thức được trình duyệt sử dụng để hiển thị trang hiện tại.

IE8 có thể hiển thị trang với các phương thức khác nhau phụ thuộc vào !DOCTYPE hoặc sự hiện diện của một số phần tử HTML.

Thuộc tính này sẽ trả về một trong số các giá trị sau:

 • 5 - trang được hiển thị ở chế độ IE5.
 • 7 - trang được hiển thị ở chế độ IE7.
 • 8 - trang được hiển thị ở chế độ IE8.
 • 9 - trang được hiển thị ở chế độ IE9.
 • 10 - trang được hiển thị ở chế độ IE10.
 • 11 - trang được hiển thị ở chế độ IE11.

Nếu !DOCTYPE không được thiết lập, IE8 sẽ hiển thị trang ở chế độ IE5.

Lưu ý: thuộc tính này chỉ có thể sử dụng với trình duyệt IE, nếu sử dụng ở trình duyệt khác, thuộc tính sẽ trả về undefined.

Cú pháp

Cú pháp: document.documentMode

Cách sử dụng

Hiển thị chế độ mà trình duyệt sử dụng để hiện thị trang, Lưu ý mở ví dụ bằng trình duyệt IE:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: yellow;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var div = document.createElement("div");
        var x = document.documentMode;
        var text = document.createTextNode("Chế độ trình duyệt sử dụng: " + x);
        div.appendChild(text);
        document.body.appendChild(div);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

document documentmode jpg

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP