Hàm document.documentURI trong Javascript

Thuộc tính documentURI sẽ thiết lập hoặc trả về đường dẫn của trang hiện tại.

Nếu trang được tạo bởi đối tượng DocumentImplementation object hoặc nếu trang không xác định, phương thức sẽ trả về Null.

Không giống với thuộc tính document.URL, phương thức documentURI có thể sử dụng với bất cứ loại trang nào trong khi document.URL chỉ có thể sử dụng với trang HTML.

Cú pháp

Trả về đường dẫn: document.documentURI

Thiết lập thuộc tính documentURIdocument.documentURI = locationURI

Cách sử dụng

Hiển thị đường đẫn của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: black;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        background: yellow;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var location = document.documentURI;
        document.getElementById("result").innerHTML = location;
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP