Hàm document.domain trong Javascript

Thuộc tính domain sẽ trả về tên domain của trang hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp: document.domain

Cách sử dụng

Hiển thị tên domain của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div {
        color: red;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        margin: 10px 0px;
        text-align: center;
        width: 400px;
        height: 50px;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	
    
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var domain = document.domain;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
          "Tên domain hiện tại là: " + domain;
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP