Hàm document.embeds trong Javascript

Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. embeds collection sẽ trả về tập hợp các thẻ <embed> có trong trang.

Các thẻ trong tập hợp được trả về sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Sử dụng thuộc tính length để lấy số phần tử nằm trong collection. Ví dụ document.embeds.length.

Cú pháp

Cú pháp: document.embeds

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số thẻ <embed> tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <embed> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <embed> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <embed> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Sử dụng document.embeds kết hợp với thuộc tính length của nó để tìm tất cả các thẻ <embed> trên trang.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
      embed {
        display: inline-block;
        margin: 10px;
        width: 200px;
        height: 200px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <embed src="#" width="200px" height="200px">
    <embed src="#" width="200px" height="200px">
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var length = document.embeds.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = "Số thẻ 'embeds' tồn tại trên trang: " + length;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP