Home > Javascript Function > DOM Function > document.getElementById()

Hàm document.getElementById() trong Javascript

Phương thức getElementById() sẽ trả về phần tử có thuộc tính ID được cung cấp. Phương thức này là một trong số những phương thức phổ biến nhất của HTML DOM, nó được sử dụng rất thường xuyên để thao tác hoặc lấy thông tin của form hoặc một phần tử bất kỳ.

Phương thức sẽ trả về Null nếu không có phần tử nào có thuộc tính ID được cung cấp.

Một ID chỉ nên được sử dụng cho một phần tử, tuy nhiên nếu có nhiều phần tử cùng sử dụng một ID, Phương thức sẽ trả về phần tử đầu tiên xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.getElementById(elementID)

 • elementID là ID của phần tử sẽ được tìm kiếm.

Cách sử dụng

Định dạng màu chữ cho phần tử có id="result":

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result">Đây là thẻ có id="result"</p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        document.getElementById("result").style.color = "red";
        document.getElementById("result").style.fontSize = "20px";
        document.getElementById("result").style.fontWeight = "bold";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP