Hàm document.hasFocus() trong Javascript

Phương thức hasFocus() sẽ kiểm tra xem liệu trang hoặc bất cứ phần tử nào trên trang có được focus hay không. Nếu có bất cứ phần tử nào trên trang được focus, phương thức sẽ trả về True, ngược lại phương thức sẽ trả về false.

Cú pháp

Cú pháp: document.hasFocus()

Cách sử dụng

Kiểm tra trang có được focus hay không:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click vào bất cứ phần tử nào để focus trang</p>  
    <form action="#" method="POST">
      Username: <input type="text" name="fname" placeholder="Nhập Username"><br>
      Email: <input type="text" name="lname" placeholder="Nhập Email">
    </form>

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      setInterval("myFunction()", 5);
      function myFunction(){
        var x = document.getElementById("result");
        if (document.hasFocus()) {
          x.innerHTML = "Trang đã được focus.";
        } else {
          x.innerHTML = "Trang chưa được focus.";
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP