Hàm document.head trong Javascript

Thuộc tính head sẽ trả về phần tử head của trang tài liệu, nếu có nhiều thẻ head trong trang, thẻ head đầu tiên sẽ được trả về.

Cú pháp

Cú pháp: document.head

Cách sử dụng

Hiển thị id của thẻ head:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head id="demoHead">
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var head = document.head;
        document.getElementById("result").innerHTML = "ID của thẻ head là: " + head.id;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP