Hàm document.images trong Javascript

Images collection sẽ trả về tập hợp các thẻ <img> có trong trang.

Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. 

Các thẻ trong tập hợp được trả về sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.images

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số thẻ <img> tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <img> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <img> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <img> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Đếm số thẻ <img> có trên trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <img src="#">
    <img src="#2">
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.images.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Số thẻ 'img' trong trang là: " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Vậy là tổng số thẻ <img> có trong trang đã được in ra.

Hiển thị giá trị id của thẻ <img> thứ nhất:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head id="demoHead">
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <img src="#" id="image-1">
    <img src="#2" id="image-2">
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.images[0].id;
        document.getElementById("result").innerHTML = "ID của thẻ head là: " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP