Hàm document.implementation trong Javascript

Thuộc tính implementation sẽ trả về đối tượng DOMimplementation object, chính là đối tượng đang quản lý trang tài liệu dưới dạng một DocumentImplementation object.

Đối tượng DOMimplementation là một đối tượng cung cấp các phương thức, thuộc tính mà không phụ thuộc vào bất kì kiểu trang nào.

Cú pháp

Cú pháp: document.implementation

Cách sử dụng

Đây là ví dụ mình tham khảo trên W3schools.com:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click để kiểm tra xem trang hiện tại có đặc tính HTML DOM 1.0 hay không</p>
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction() {
        var imp = document.implementation;
        var result = imp.hasFeature("HTML", "1.0") ? "Có" : "Không";
        document.getElementById("result").innerHTML = result;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP