Hàm document.inputEncoding trong Javascript

Thuộc tính inputEncoding sẽ trả về bộ mã hóa kí tự được sử dụng cho trang.

Bộ mã hóa kí tự là kiểu kí tự được sử dụng để dịch các nội dung trong trang web, nó có thể sẽ khác so với bộ mã hóa của một page trong trang vì người dùng có thể thay đổi bộ mã hóa kí tự cho từng page để phù hợp với nội dung. Ví dụ chúng ta hay thiết lập bộ mã hóa kí tự utf-8 trong thẻ meta như sau: <meta charset="utf-8">

Thuộc tính inputEncoding sẽ trả về bộ mã hóa kí tự tại thời điểm phân tích cú pháp.

Thuộc tính này có chức năng tương tự với document.characterSet.

Cú pháp

Cú pháp: document.inputEncoding

Cách sử dụng

Kiểm tra bộ mã hóa kí tự đang được sử dụng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
 
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var charset = document.inputEncoding;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "characterSet hiện tại là: " + charset;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP