Hàm document.lastModified trong Javascript

Thuộc tính lastModified sẽ trả về thời gian của lần chỉnh sửa trang gần nhất. Thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.

Thuộc tính này chỉ có quyền đọc(read-only), tức là người dùng sẽ không thể thiết lập giá trị cho nó.

Cú pháp

Cú pháp: document.lastModified

Cách sử dụng

Kiểm tra thời gian của lần chỉnh sửa gần nhất:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
 
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var time = document.lastModified;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Lần chỉnh sửa gần nhất vào lúc : " + time;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP