Hàm document.links trong Javascript

document.links sẽ trả về một collection tập hợp tất cả các liên kết xuất hiện trên trang tài liệu.

Các liên kết trong collection sẽ đại diện cho các thẻ <a> hoặc các thẻ <area> có thuộc tính href được xác định.

Nếu một phần tử không có thuộc tính href nó sẽ không được chọn vào collection.

Các phần tử trong collection sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.links

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số liên kết tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <a> hoặc <area> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <a> hoặc <area>  thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <a> hoặc <area> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Đếm số liên kết xuất hiện trên trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    
    <map name="planetmap">
     <area href="#">Arena-1</map>
     <area href="#">Arena-2</map>
     <area href="#">Arena-3</map>
    </map>

    <p>
     <a>HTML</a><br>
     <a href="/css/default.asp">CSS</a>
    </p>
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.links.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Số liên kết trên trang : " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Trong ví dụ trên, thẻ <a> có giá trị HTML đã không được đếm vì nó không có thuộc tính href, đúng như những gì mình đã đề cập trong phần định nghĩa.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP