Hàm document.normalize() trong Javascript

Phương thức document.normalize() sẽ nối các đoạn text gần kề lại với nhau. Hơi khó hiểu phải không nào, mình sẽ giải thích kỹ trong phần ví dụ.

Cú pháp

Cú pháp: document.normalize()

Cách sử dụng

Đếm số node hiện có trong phần thân trang( phần body):

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      #cc {
        font-size: 20px;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body onload="normPara()">

    <h4 id="demo">Click button Add a Text Node để thêm một đoạn text vào trang,
     click button Normalize để loại nối các đoạn text gần kề lại với nhau.</h4>

    <button onclick="addTextNode()">Add a Text Node</button>

    <button onclick="normPara()">Normalize</button>

    <p>The document has <span id="cc">1</span> child node(s).</p>

    <script>
      function addTextNode() {
        var x = document.createTextNode(" Click.");
        var y = document.body;
        y.appendChild(x);
        var x = document.getElementById("cc");
        x.innerHTML = y.childNodes.length;
        console.log(y.childNodes);
      }

      function normPara() {
        document.normalize();
        var x = document.body;
        var y = document.getElementById("cc");
        y.innerHTML = x.childNodes.length;
        console.log(document.body.childNodes);
      }
    </script>

  </body>
</html>

Trong ví dụ mình đã sử dụng phương thức console.log() để in ra đanh sách các node để các bạn dễ hiểu hơn về chức năng của phương thức document.normalize().

Đầu tiên các bạn chạy ví dụ và mở cửa sổ F12 lên, chuyển sang tab Console và refresh trang sẽ thấy dòng này:

document normalize 1 jpg

Có 11 node trong thẻ body.

sau khi click vào button add a text node 2 lần, ta sẽ nhận được kết quả sau:

document normalize 2 jpg

Bây giờ đã có 13 node trong thẻ body, và các bạn để ý 3 node cuối cùng đều là các text node.

Giờ click button Normalize ta sẽ nhận được:

document normalize 3 jpg

Vậy là 3 text node ở cuối đã được nối vào một text node và lúc này trong thẻ body sẽ chỉ còn lại 11 node mà thôi.

Như vậy mình đã giải thích xong về phương thức document.normalize(). Nếu có thắc mắc các bạn có thể để lại dưới phần bình luận.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP