Hàm document.readyState trong Javascript

Thuộc tính readyState sẽ trả về trạng thái hiện tại của trang.

Thuộc tính này sẽ chỉ có quyền đọc( read-only) tức là chúng ta sẽ không thể thiết lập giá trị cho nó.

Trạng thái hiện tại có thể mang một trong số các giá trị sau:

 • uninitialized - Chưa bắt đầu tải.
 • loading - Đang tải.
 • loaded - Đã tải xong.
 • interactive - đã tải xong và người dùng có thể tương tác với trang.
 • complete - Hoàn thành quá trình tải trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.readyState

Cách sử dụng

Kiểm tra trạng thái của trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click để kiểm tra trạng thái của trang</p>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var status = document.readyState;;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Trạng thái của trang : " + status;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP