Hàm document.scripts trong Javascript

Scripts collection sẽ trả về một collection tập hợp các phần tử <script> có trong trang.

Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả.

Các thẻ trong tập hợp được trả về sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.scripts

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số thẻ <sctipt> tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <sript> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <sript> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <sript> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Sử dụng document.scripts kết hợp với thuộc tính length của nó để tìm tất cả các thẻ <script> trên trang.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
     <script>
      document.write("Hello Freetuts.net!");
    </script>
    
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.scripts.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Số thẻ script trong trang là : " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP