Hàm document.title trong Javascript

Thuộc tính title sẽ trả về hoặc thiết lập tiêu đề của trang hiện tại(tiêu đề sẽ là nội dung bên trong thẻ title).

Cú pháp

Khi muốn trả về tiêu đề: document.title

Khi muốn thiết lập tiêu đềdocument.title = newTitle

Trong đó:

 • newTitle sẽ là tiêu đề muốn thiết lập.

Cách sử dụng

Thiết lập sau đó trả về tiêu đề của trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        document.title = "Demo freetut title";
        var x = document.title;
        document.getElementById("result").innerHTML = "Tiêu đề của trang là: " + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Sau khi click button, tiêu đề của trang đã được thay đổi, bạn có thể view source để kiểm tra.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP