Hàm document.URL trong Javascript

Thuộc tính URL sẽ trả về đường dẫn đầy đủ của trang hiện tại, nó cũng có chức năng tương tự như thuộc tính location.href.

Cú pháp

Cú pháp: document.URL

Cách sử dụng

Hiển thị ra màn hình URL đầy đủ của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.URL;
        document.getElementById("result").innerHTML = "URl của trang là: " + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP