Hàm document.write() trong Javascript

Phương thức write() sẽ in một đoạn mã HTML, Javascript hoặc một đoạn văn bản ra màn hình cho người sử dụng. 

Nếu phương thức write() được truyền vào một đoạn mã script, nó sẽ thực hiện đoạn mã đó sau đó mới in ra giá trị được trả về(xem phần ví dụ).

Phương thức write() thường được sử dụng trong khâu testing, Nếu nó được sử dụng khi trang đã tải hoàn toàn, nó sẽ xóa tất cả các phần tử HTML.

Khi phương thức write() được sử dụng trong khâu testing, nó thường được sử dụng để in một đoạn văn bản vào một luồng kết quả được mở bởi phương thức document.open().

Cú pháp

Cú pháp: document.write(exp1, exp2, exp3, ...)

 • exp1, exp2, exp3, ... là các tham số, cái sẽ được in ra màn hình. Chúng sẽ được in ra theo đúng thứ tự được truyền vào.

Cách sử dụng

Ví dụ đơn giản về phương thức document.write():

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.URL;
        document.write( alert('Hi! everyone'), "-Hello freetuts.net")
      }
    </script>
  </body>
</html>

Trong ví dụ trên các bạn có thể thấy, khi truyền phương thức alert() như một tham số của phương thức document.write(), phương thức alert() sẽ được thực thi trước, sau đó kết quả nó trả về sẽ được in ra. Hàm sẽ tiếp tục tương tự với các tham số tiếp theo.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP