Hàm document.writeln() trong Javascript

Phương thức writeln() sẽ in một đoạn mã HTML, Javascript hoặc một đoạn văn bản ra màn hình cho người sử dụng. 

Nếu phương thức writeln() được truyền vào một đoạn mã script, nó sẽ thực hiện đoạn mã đó sau đó mới in ra giá trị được trả về(xem phần ví dụ).

Phương thức writeln() thường được sử dụng trong khâu testing, Nếu nó được sử dụng khi trang đã tải hoàn toàn, nó sẽ xóa tất cả các phần tử HTML.

Khi phương thức writeln() được sử dụng trong khâu testing, nó thường được sử dụng để in một đoạn văn bản vào một luồng kết quả được mở bởi phương thức document.open().

Thực chất phương thức writeln() và phương thức write() có chức năng gần như tương tự nhau, chỉ khác là phương thức writeln() sẽ tự động xuống dòng sau mỗi câu lệnh.

Cú pháp

Cú pháp: document.writeln(exp1, exp2, exp3, ...)

 • exp1, exp2, exp3, ... là các tham số, cái sẽ được in ra màn hình. Chúng sẽ được in ra theo đúng thứ tự được truyền vào.

Cách sử dụng

So sánh sự khác nhau giữa phương thức writeln() và phương thức write():

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 
    <p> Phương thức write:</p>  
    <pre>
      <script>
        document.write("Freetut!");
        document.write("Freetuts.net!");
      </script>
    </pre>
    <p> Phương thức writeln:</p> 
    <pre>
      <script>
        document.writeln("Freetut");
        document.writeln("Freetuts.net!");
      </script>
    </pre>
  </body>
</html>

Như ta thấy, phương thức writeln() sẽ tự động xuống dòng sau mỗi câu lệnh.

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP