Hàm encodeURI() trong Javascript

Phương thức encodeURI() có chức năng mã hóa một chuỗi uri, phương thức này sẽ mã hóa tất cả các kí tự đặc biệt ngoại trừ: , / ? : @ & = + $ #

Nếu muốn mã hóa tất cả các kí tự đặc biệt, sử dụng phương thức encodeURIComponent().

Cú pháp

Cú phápencodeURIComponent()

Trong đó:

 • uri là chuỗi uri cần mã hóa.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức encodeURI() để mã hóa chuỗi uri.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var source = 'freetuts.net/hÉc-js™©£';
      document.getElementById("demo").innerHTML = source;
      function myFunction() {
        var encode = encodeURI(source);
        decode = decodeURI(encode);
        var content = 'EnCode: ' + encode + '<br>' + 'DeCode: ' + decode;
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
EnCode: freetuts.net/h%C3%89c-js%E2%84%A2%C2%A9%C2%A3
DeCode: freetuts.net/hÉc-js™©£

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP